Опазване на културното наследство

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ

С Решение №325/28.06.2012 на СОС, в структурата на ОКИ «Музей за история на София» всички дейности по опазване на недвижимо културно наследство се осъществяват в отдела «Опазване на недвижими културни ценности», който се състои от 3 сектора:

 • Консервация и реставрация на недвижими културни ценности
 • Проучване, оценка и научен архив на обектите на НКН
 • Паметника на незнайния войн.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ОКИ «Музей за история на София», Чл. 7 /3/, дейностите по апазване и представяне на недвижимите културни ценности включват:

 • Издирване, изучаване, документиране и отчет на паметници на културата/ културни ценности (ПК/ КЦ) с цел обезпечаване на юридическата им защита. Внасяне на мотивирани предложения в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и в Националния съвет за опазване на недвижимото културно наследство (НСОНКН) към Министерство на културата във връзка с промени в статута.
 • Участие в изработването на общи и подробни устройствени планове и указания за проектирането и провеждането на консервационно-реставрационни работи;
 • Съставяне и провеждане на проекти и програми с общинско, национално и международно значение, включително и такива на Европейския съюз;
 • Извършване на експертна оценка за обекти на недвижимото културно наследство (НКН), собственост на Столична община, или намиращи се на територията й;
 • Стопанисване и опазване на отредените от Столична община обекти - ПК/КЦ;
 • Съхраняване, попълване и подръжка на научно-документален архив за ПК/КЦ на територията на София и Столична община;
 • Сигнализиране за незаконни действия по отношение на опазването на обектите на НАН;
 • Възлагане и сключване на договори за проучвателни и проектни дейности, изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) и на строително-ремонтни дейности;
  обезпечаване и доставка на съоръжения и оборудване за обектите ПК/КЦ;
 • Провеждане на процедури за изпълнение на КРР, отдаване под наем или концесия;
 • Изготвяне и осъществяване на специфични технологии, свързани с опазването, както и осъществяване контрол по проектните решения, технологии и изпълнение на КРР;
 • Координиране на дейностите между проектант и изпълнител по време на КРР и организиране провеждането на държавно-приемателни комисии и процедури по разрешение за ползване на обектите на НКН;
 • Осъществяване дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонт на обекти на НКН, предоставени за стопанисване от СО;
 • Справки и конкултации за медии, студенти, докторанти, граждани и др.;

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter