105 години от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски” Избрана

01 Март 2017

Военната академия „Г. С. Раковски” е най-старото висше военно заведение в България. Нейното създаване е обусловено от дълбоките реформи и модернизацията на българската войска през първото десетилетие на ХХ век.

Тогава необходимостта от офицерски кадри с висше образование става особено належаща. Ето защо съответните държавни институции предприемат необходимите законови стъпки в тази насока.

На 11 декември 1911 г. военният министър генерал Никифор Никифоров подготвя доклад до държавния глава цар Фердинанд І в който прави аргументирано предложение за основаването на Военна академия. Месец по-късно докладът е одобрен, а законопроектът е внесен за разглеждане и гласуване от парламента. На 1 март 1912 г. ХV Обикновено народно събрание гласува Закон за Военната академия, който е утвърден с Височайший указ № 26 на 20 април. След публикуването му в „Държавен вестник” (8 май 1912) нормативният акт влиза в законна сила. С постановление на Министерския съвет са утвърдени първият Правилник на Военната академия, Учебен план и Инструкция за конкурсните изпити. Срокът на обучение е 3 години, а броят на приетите слушатели в нея не трябва всяка година да надхвърля 20 души.

Поради избухването на Балканската и последвалата я Междусъюзническа война Военната академия е открита на 4 януари 1915 г. По силата на Ньойския мирен договор (1919) България се задължава да закрие всички свои военноучебни заведения, включително и Военната академия. Остава да съществува единствено Военното училище в София. От 1922 до 1938 г. академията функционира скрито на неговата територия под името Преподавателски курс. През 1931 г. освен изучаваната дотогава обща генералщабна специалност започва изучаването и на интендантска специалност със същия срок на обучение (три години).

До 1944 г. във Военната академия завършват обучението си 16 випуска, които включват 521 офицери, сред тях и 10 чужденци. След 1945 г. започва чистка сред офицерския състав на академията, въвежда се политически апарат, създават се отечественофронтовска, младежка и партийна организация и др. Възприета е съветската военна наука, която се налага във всички държави от Варшавския договор. От 5 март 1946 г. Военната академия носи името на Георги Стойков Раковски. В годините на Студената война са осъществяват значителни организационни и структурни промени, които се изразяват главно в създаването на нови управленски и обучаващи звена, промени в сроковете на обучение, увеличаване на личния състав и др. С правилник от 1951 г. са утвърдени факултети, катедри, академичен курс и осигуряващи звена. В края на 50-те години в състава на академията влизат Военно-политеческата академия и Военнотехническата академия. Така Военната академия става единствения център за подготовката на висши командни, инженерно-технически и политически кадри за армията. В нея се обучават през годините и военни специалисти от Куба, Йемен, СССР и Виетнам.

През 1990 г., след политическите промени в България, във Военна академия започва реорганизация. Закрити са факултети и партийни организации, а учебният процес е деидеологизиран. Броят на слушателите е намален значително, съкратени са и отделни спрециалности. ХХХVІІІ Обикновено народно събрание приема решение за привеждане на академията в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование. От 2005 г. академията е на подчинение на Генералния щаб на Българската армия. Тя разширява значително своето международно сътрудничество и поддържа контакти с над 20 сродни академии и колежи. Преподаватели и изследователи от академията се включват в редица международни научни проекти. В нея освен български и чуждестранни офицери започват да се обучават и граждански лица. Въвежда се дистанционна и вечерна форма на обучение. Годишно се обучават около 1500 души, включително и чуждестранни слушатели и докторанти от Германия, Гърция, Македония, Румъния, Турция и Франция. Всичко това повишава авторитета на академията и подпомага евро-атлантическата интеграция на България.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter