Доброволци

Политика на МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ по отношение на работата с доброволци

 

1. Принципи:

1.1. МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ опазва и представя движими и недвижими културни ценности на територията на Столична община в името на обществото.

1.2. Работата с доброволци е сред най-важните приоритети на МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ. Техният принос се оценява високо от всички отдели на Музея. Ангажирайки се с МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, те се включват в ясна и подходяща за самите тях програма от дейности. Задачите им са интересни и изпълнени с положителни емоции.

1.3. Музеят дефинира доброволците като хора, които по собствено желание извършват дадена дейност и отдават труда си изключително в полза на обществото. Те полагат абсолютно доброволен и незаплатен труд в Музея.

1.4. Взаимоотношенията между Музея и доброволците не са основани на какъвто и да е правен договор. Музеят приема доброволци с разбирането, че тяхната служба е по тяхно желание и че връзката доброволец – музей може да бъде прекъсната и от двете страни по всяко време без предизвестие.

1.5. Доброволците не могат да заместят служителите в Музея и Музеят не наема доброволци, за да замести служителите си. Лица, които станат служители на Музея, трябва да се откажат от ролята си на доброволци. Служители на Музея не могат да бъдат част от доброволческия състав, въпреки че като част от професионалното си развитие, подпомагат спорадично други дейности.

2. Присъединяване към програмата за доброволци

2.1. МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ се ангажира да създаде и развива разнообразен доброволчески корпус.

2.2. Когато Музеят разполага с предложения за ангажиране на доброволци в различни сфери на дейност, те се оповестяват на интернет страницата му. Музеят има право да подбере лица от постъпилите заявления и да ги покани на среща – разговор, за да определи дали кандидатът е подходящ за доброволец в Музея. Решението на Музея, дали кандидатът е подходящ, е окончателно и не подлежи на обсъждане.

2.3. За всички кандидати важи изискването за преминаване през проверка от страна на охраната поради съображения за сигурност.

2.4. Лица под 18 г. могат да бъдат доброволци само като част от лицензирана програма за придобиване на опит.

3. Встъпване в длъжност и обучение

3.1. На доброволците се осигурява предварително обучение в зависимост от отдела, в чиято дейност доброволецът ще се включи. В това се включва резюме на дейностите, които доброволецът трябва да извършва, подробности за помещенията и нужната екипировка, както и актуална информация за безопасност и здраве.

4. Заплащане

4.1 Музеят няма възможност да заплаща на доброволците за тяхната дейност.

5. Наблюдение и подкрепа

5.1. Музеят гарантира, че всички дейности, предназначени за доброволци, са смислени, приятни и безопасни. Всеки доброволец е под ръководството на член от екипа на Музея.

5.2. Доброволците не са упълномощени да представят себе си като говорители на Музея, да се договарят от името на Музея или да извършват каквато и да е дейност от негово име.

6. Разнообразие и равенство

6.1. МУЗЕЯТ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ се ангажира с развитието на разнообразен доброволчески състав. Възможностите за доброволческа дейност са достъпни и адаптирани към различните нужди на доброволците.

6.2. Екипът, свързан с доброволците, ще обсъди всички нужди, които доброволците могат да имат, за да реализират най-добрите налични възможностите за дейност на доброволци. Когато е необходимо, Музеят ще направи разумни промени в доброволческите позиции

7. Здраве, безопасност и обезщетение

7.1. Музеят гарантира, че всички дейности за доброволци са безопасни. Доброволците са задължени да присъстват на обученията, свързани с изискванията за здраве и безопасност.

8. Поверителност

8.1. Доброволците трябва да защитават името на МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ. Те пазят поверителността на информацията, която е станала достъпна за тях по време на дейността им.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter